Hoe worden mijn gegevens verwerkt op het platform?

Als verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens op het burgerplatform respecteert de Stad Brussel alle verplichtingen op het vlak van gegevensbescherming, in het bijzonder de volgende: de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt, door wie worden ze verwerkt en met welk doel?

Als u een account aanmaakt op het platform van de Stad worden uw gegevens op verschillende manieren verwerkt:

 • De gegevens van uw elektronische kaart worden gebruikt wanneer u verbinding maakt, om uw identiteit te controleren. Deze verwerking gebeurt via de federale identificatiedienst van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).
 • De identificatiegegevens voor het beheer van uw account op het platform.
 • De verbindingsgegevens van uw account op de verschillende pagina's van het platform voor veiligheids- en statistische doeleinden op niet-identificerende wijze. U kunt bepaalde aspecten van de verzameling van uw verbindingsgegevens aanpassen, met name via het cookiesbeleid van het platform.
 • De gegevens die u ons bezorgt via onze formulieren, zoals bijvoorbeeld:
  • de aanvraagformulieren voor akten, attesten, uittreksels uit het strafregister
  • de aanvraagformulieren voor vernieuwing van uw parkeerkaart
  • de formulieren voor betwisting van boetes en heffingen
  • de contactformulieren
  • de aanvraagformulieren voor nieuwsbrieven
  • enz.
 • De officiële documenten waarvoor u een aanvraag indient. Deze documenten worden rechtstreeks in uw persoonlijke ruimte klaargezet. Het gaat met name om:
  • Uw akten van de burgerlijke stand worden automatisch doorgegeven vanuit de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS), beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken.
  • Uw attesten en uittreksels van de bevolkingsregisters worden automatisch doorgegeven vanuit het Rijksregister en het Bevolkingsregister, beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken.
  • Uw uittreksels uit het Strafregister worden automatisch overgemaakt vanuit het Centraal Strafregister, beheerd door de FOD Justitie.
Binnen welk wettelijk kader worden deze gegevens verzameld en/of ter beschikking gesteld door de Stad Brussel?

 1. In het kader van de opdracht van openbaar belang van de Stad en de wettelijke verplichtingen van de Stad: dit gaat over de uitreiking van akten, uittreksels en attesten, maar ook alle formulieren die de uitvoering van de openbare opdrachten van de Stad rond parkeren en lokale politie vergemakkelijken.
 2. Op contractuele basis: op het platform stelt de Stad verschillende diensten voor aan haar burgers. In sommige gevallen is het nodig om bij deze diensten uw gegevens te verwerken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de verzending van nieuwsbrieven en de meldingen via sms voor de vernieuwing van de parkeerkaarten.
 3. Op basis van uw toestemming: voor elke gegevensverwerking die niet onder de activiteiten van openbaar belang zou vallen, en die niet nodig is voor diensten van de Stad, wordt uw expliciete toestemming gevraagd.
Welke controle hebt u over uw gegevens op het platform? Welke rechten hebt u tegenover deze gegevens?

 • Een recht van toegang en informatie: u hebt het recht om informatie te vragen over de verwerkingen van uw gegevens en om toegang te vragen tot die gegevens.
 • Een recht op verwijdering: u kunt de schrapping van de gegevens vragen. Opgelet: dit recht kan worden ingeperkt, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de verplichtingen en de openbare opdracht van de Stad. Als de gegevens noodzakelijk zijn om een dienst van de Stad uit te voeren, betekent de verwijdering van de gegevens dat u de betrokken dienst niet kunt gebruiken.
 • Een recht op beperking en op bezwaar: als er geen dwingende en/of legitieme redenen zijn, kunt u vragen dat deze gegevensverwerkingen geschorst en stopgezet worden.
 • Een recht op overdraagbaarheid: buiten de gegevensverwerkingen die noodzakelijk zijn om de openbare taken van de Stad uit te voeren, kunt u vragen dat men u uw gegevens doorstuurt in een machineleesbaar gestructureerd formaat en/of dat ze worden doorgestuurd naar een andere verantwoordelijke.

Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, werd het platform zo ontworpen dat u de grootst mogelijke controle hebt over de gegevens. Zo hebt u toegang tot al uw gegevens als u inlogt in uw zone. Hier kunt u deze gegevens afdrukken of downloaden, u kunt fouten signaleren die u ziet, en u kunt de gegevens verwijderen die u niet langer in deze zone wilt zien.

Opmerking: als gegevens in de online zone worden verwijderd, worden ze niet volledig/overal verwijderd.

U kunt ook altijd uw account verwijderen. Dan worden al uw gegevens verwijderd, ook de gegevens waarmee uw account is aangemaakt.

Hoe lang blijven uw gegevens op het platform?

De gegevens blijven bewaard op het platform tot u ze zelf verwijdert.

Opgelet: als gegevens in de online zone worden verwijderd, worden ze niet definitief verwijderd. Want bepaalde gegevens die verplicht zijn voor de uitvoering van de openbare taken van de Stad moeten bewaard blijven. Op onze servers of in de openbare archieven. Daarnaast blijven akten, attesten en uittreksels van gegevensbanken buiten de Stad (bv.: DABS, Centraal Strafregister, Rijksregister) altijd bestaan in deze gegevensbanken.

Deze gegevens worden zo lang bewaard als wettelijk is vastgelegd. Wilt u weten hoe lang dat is? Lees het privacybeleid van de Stad of contacteer de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de gegevens.

Hebt u vragen over de verwerking van uw gegevens op het platform? Waar kan u gratis een eventuele klacht indienen?

U kunt uw vragen rond deze informatieve mededeling doorsturen of uw rechten uitoefenen via mail (privacy@brucity.be) of via het formulier dat daarvoor dient op het platform.

Vindt u dat de manier waarop de Stad uw gegevens verwerkt in strijd is met uw rechten en vrijheden op het vlak van gegevensbescherming? Dan kunt u een bemiddeling vragen of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger